031 32 27 76 ali  041 67 88 96

Pogoji poslovanja


1. Splošna določila
Splošni pogoji in določila so skupaj s programom potovanja sestavni del pogodbe - prijavnice, ki jo skleneta Dejan Dvoršak s.p. (v nadaljevanju agencija, oz. pooblaščena agencija) in potnik, ki se prijavlja za določen program (izlet, dopustovanje, potovanje, najem…). V primeru, da je v programu karkoli drugače določeno kot v teh splošnih pogojih veljajo določila iz programa.

2. Cene
Cene so določene v programih in so izražene v EUR. Cene, ki so navedene v programih potovanj, oz cenikih so izračunane na dan objave. Agencija si pridržuje pravico do povišanja cen objavljenih programov v primeru, ko nastanejo spremembe cen zaradi povišanja cen prevozov, sprememb v medvalutnih razmerjih ali zaradi manjšega števila prijavljenih potnikov, kot je navedeno v posameznih programih. Agencija lahko o zvišanju cen obvesti potnika pisno ali ustno. V kolikor se cena poveča za manj kot 10%, soglasje potnika ni potrebno. V primeru večje podražitve pa ima potnik pravico do odpovedi pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. Cene veljajo izključno za tiste storitve, ki so navedene v programu.

3. Storitve vštete v ceni aranžmaja
Če ni v programu drugače določeno so v ceni aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, ki so navedene v programu in organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno veljajo cene posameznega aranžmaja za odraslo osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Kategorizacija nastanitvenih objektov je v večini primerov klasična v hotelih s 3* ali B kategorije (kjer to ni drugače navedeno).

4. Posebne storitve
Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceno programa ali je za njih zahtevano doplačilo (vizumi, letališke pristojbine, enoposteljne sobe, posebna prehrana, dodatni izleti, oz. ogledi ipd.). V primeru, da so k posameznemu programu razpisane dodatne storitve, potnik posreduje željo po teh storitvah ob prijavi in jih ob prijavi tudi plača. Če ni v programu drugače določeno veljajo objavljene cene teh dodatnih storitev le za prijavo in plačilo le teh ob prijavi in plačilu osnovnega programa. Med potovanjem potnik plača vse izbrane dodatne storitve na kraju samem (vodji programa ali izvajalcu) v ustrezni valuti in po trenutno veljavnih cenah izvajalca.

5. Prijava
Potnik se za programe Dejan Dvoršak s.p. prijavi na sedežu agencije. Ob prijavi skleneta agencija Dejan Dvoršak s.p.in potnik prijavnico - pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje vse podatke o potovanju oziroma se sklicuje na program kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke o vseh osebah katere prijavlja in predložiti vse listine/dokumente katere zahteva program. Potnik je ob prijavi dolžan plačati akontacijo za vse prijavljene osebe. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse nastale stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov.

6. Plačilo
Prijavnina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik 14 dni pred odhodom, oz. kot je navedeno v programu. Ob plačilu preostalega dela se izvrši dokončni obračun cene, prav tako potnik ob končnem plačilu pridobi vse potrebne dokumente za potovanje. V kolikor potnik oziroma njegovo prijavno mesto ne izvrši dokončnega plačila v predpisanem roku se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe, Dejan Dvoršak s.p. pa v tem primeru upošteva določila 8. točke teh pogojev in ne prevzema odgovornosti za morebitne odškodninske zahtevke potnika/pooblaščene agencije. Plačana prijavnina in stroški rezervacije jamčijo potniku (pod pogoji določenimi v teh splošnih pogojih) udeležbo na potovanju oziroma rezervirano storitev. Potnik je dolžan vodji potovanja/predstavniku, organizatorja / hotelskemu predstavniku predložiti dokument o plačanem programu/potovanju / aranžmaju, v nasprotnem primeru ni upravičen do udeležbe na potovanju/programu/aranžmaju.

7. Odstopnina
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin (ki bi lahko nastopile pri njem ali ožji družini) odpovedati potovanje, lahko sam plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreči ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih listin/potrdil. S programom se lahko določi, posebna višina odstopnine oz., da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Dejan Dvoršak s.p.v primeru potnikove odpovedi pravico zadržati manipulativne stroške rezervacije. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, s katerim dokazuje nezmožnost potovanja (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo..) ni pa plačal odstopnine, zadrži Dejan Dvoršak s.p. povračilo za odpoved potovanja kot je določeno v točki 8. teh pogojev oz. kot je določeno v programu. Če potnik potovanja ne prične na dan ki predviden kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja povračila plačila na podlagi plačane odstopnine. Zahteve za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka potovanja/letovanja kakor tudi ne za neizkoriščen del potovanja/letovanja.

8. Zavarovanje
rizika odpovedi Potnik lahko na svoje stroške ob prijavi potovanja pri Dejan Dvoršak s.p. sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri zavarovalnici. Za odpoved potovanja se po teh pogojih štejejo nepredvidene ovire, ki so pri potniku nastale od dneva sklenitve pogodbe o potovanju do dneva začetka potovanja. V smislu teh zavarovalnih pogojev gre za nepredvideno oviro, če nastane ena izmed naslednjih okoliščin: - smrtni primer potnika, njegovega zakonca, otroka, zakončevega otroka, potnikovih ali zakončevih staršev in starih staršev, potnikovih ali zakončevih vnukov, potnikovih ali zakončevih sester in bratov, izvenzakonskega partnerja ali osebe, za katero je potnik dolžan skrbeti po predpisih o skrbstvu, - bolezni potnika in članov njegove ožje družine (zakonec, starši, otroci) ter vojaških vaj. V teh primerih je potnik dolžan zavarovalnici predložiti ustrezna listinska dokazila. Zavarovalnina za riziko odpovedi, ki se plača ob plačilu rezervacije, se v primeru nastopa zavarovalnega primera potniku oz. drugi upravičeni osebi ne vrača, saj je le-to prostovoljno ter je zavarovalno razmerje treba skleniti prej ter plačati zavarovalnino zavarovalnici. V primeru, da potnik na lastno željo ali zaradi zdravstvenih in podobnih razlogov odstopi od nadaljnjega potovanja med samim potovanjem, po vrnitvi ni upravičen do povračila stroškov. Zahtevka za uveljavitev rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. Ne glede na plačan riziko odpovedi ima Dejan Dvoršak s.p. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 40,00 Eur po napotnici/voucherju. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi plačanega rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi rizika odpovedi. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni plačal rizika odpovedi, ima Dejan Dvoršak s.p. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Dejan Dvoršak s.p. oziroma pooblaščena oseba Dejan Dvoršak s.p. lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Dejan Dvoršak s.p. v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Dejan Dvoršak s.p. bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

9. Odpoved ali sprememba potovanja
Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v agenciji. V primeru odpovedi ima Dejan Dvoršak s.p. pravico, da zadrži povračilo stroškov odpovedi. Višina povračila je odvisna od časa v katerem je potnik podal/podpisal odpoved in sicer: * do 30 dni pred odhodom - administrativni stroški v višini 7% * od 29 do 22 dni pred odhodom - 20 % cene aranžmaja * od 21 do 15 dni pred odhodom - 30 % cene aranžmaja * od 14 do 8 dni pred odhodom - 50 % cene aranžmaja * od 7 do 1 dni pred odhodom - 80 % cene aranžmaja * na dan odhoda ali po odhodu -100 % cene aranžmaja Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in z pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povrnitve stroškov. Potnik lahko, po sklenitvi pogodbe o potovanju, spremeni ime ali število potnikov samo v primeru, da je taka sprememba še možna. V primeru, da sprememba ni možna potnik pa zahteva spremembo je Dejan Dvoršak s.p. upravičen do uveljavitve člena 8. teh pogojev.

10. Potni dokumenti
Potni listi in vize, ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino mora imeti veljaven potni list oz drug veljaven dokument potreben za vstop v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta na dan vstopa, je potnik dolžan paziti na ta določila sam. Dejan Dvoršak s.p. ne prevzema odgovornosti za posledice (dodatni stroški, prekinitev potovanja…) povzročene zaradi nepazljivosti potnika. Potnik je dolžan pred potovanjem oziroma do določenega roka pridobiti vizume za države v katere potuje. V kolikor potnik tega ne stori in zaradi tega ne more pristopiti k potovanju Dejan Dvoršak s.p. uveljavlja določila člena 8. teh pogojev.

11. Carinski in devizni predpisi
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije kakor tudi vseh ostalih držav v katere in skozi katere potuje. Potnik nosi vse posledice neupoštevanja predpisov (prekinitev, stroški vizumov …). Če zaradi ne spoštovanja predpisov, potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške nastale v zvezi s tem, tako svoje kot tudi sopotnikov.

12. Odpoved potovanja ali sprememba programa
s strani organizatorja Dejan Dvoršak s.p. si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem (7) dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. Če ni v programu drugače navedeno velja za minimalno potrebno število naslednje: * potovanje z avtobusom najmanj 40 prijavljenih Dejan Dvoršak s.p. si pridržuje pravico do delnega ali popolnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati jih odkloniti ali se jim izogniti, za Dejan Dvoršak s.p. pa pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Dejan Dvoršak s.p. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda zaradi spremembe voznega reda ali nastopa višja sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere Dejan Dvoršak s.p. ne more vplivati brez posebne odškodnine in dodatnih stroškov). Dejan Dvoršak s.p. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko zagotovi potnikom storitve v spremenjeni obliki in v okviru obstoječih možnosti. V primeru, da Dejan Dvoršak s.p. odpove program ima potnik pravico do povračila že vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov za pridobitev vizumov ali stroškov za cepljenja. Dejan Dvoršak s.p. ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali ladij kakor tudi ne za spremembe, ki bi nastale zaradi takšnih zamud. Potnik v tem primeru ni upravičen do odškodnine ali naknadnega znižanja cene za neizveden oziroma spremenjen del programa. V kolikor stanje na kraju samem ne dovoljuje namestitve v predvidenem objektu lahko Dejan Dvoršak s.p. namesti potnike v istem kraju v drugem objektu iste kategorije.

13. Reklamacije
V primeru, da pride do nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino. Potnik mora pisno reklamacijo predložiti v agenciji Dejan Dvoršak s.p. v dveh mesecih po koncu potovanja. Pisni reklamaciji morajo biti priloženi ustrezni dokazi s katerimi potnik dokazuje upravičenost reklamacije (zapisniki ali/in potrdila hotelirjev, prevoznikov in drugih pooblaščenih oseb). Potnik je dolžan začeti reklamacijski postopek že ob nastanku, na kraju samem. Reklamacijo mora podati odgovorni osebi in zahtevati zapisnik. V kolikor potnik zamudi določen rok za uveljavitev reklamacije (dva meseca), Dejan Dvoršak s.p. take prepozno prispele reklamacije ne bo upošteval in ne obravnaval, ne glede na njeno upravičenost. Enako velja v primeru nepopolne reklamacije. V kolikor je po krivdi Dejan Dvoršak s.p. prišlo do opustitve izvedbe programa oziroma storitev predvidenih v programu, ima potnik pravico do povračila stroškov v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, vendar to ne velja v primeru, da je imel Dejan Dvoršak s.p. pravico do odpovedi ali spremembe skladno z določili teh pogojev. Skladno z 894. členom obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina oziroma nadomestilo za neizvedene storitve na višino plačanega zneska (cena aranžmaja).

14. Prtljaga
Prevoz prtljage do določene teže je brezplačen in je določen z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram je potnik dolžan doplačati sam na kraju samem in v ustrezni valuti. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Dejan Dvoršak s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago. Vse odškodninske zahtevke mora potnik nasloviti direktno na prevoznika, oz. drugega izvajalca storitve (hotel,ipd).

15. Točnost prevoznikov
Dejan Dvoršak s.p. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Dejan Dvoršak s.p.-ja je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Dejan Dvoršak s.p. ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

16. Izguba dokumentov
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali Dejan Dvoršak s.p.-ovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

17. Zdravstveni predpisi
Potnik, ki potuje v dežele, za katere Svetovna zdravstvena organizacija predpisuje cepljenje, se mora cepiti in dobiti ustrezen dokument. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno varstvo, ki je na območju, kjer je potnik redno zdravstveno zavarovan. V državah brez konvencije o zdravstveni zaščiti, nosi potnik stroške zdravljenja sam.

18. Kategorizacije namestitvenih objektov
Kategorizacije namestitvenih objektov, navedenih v programih Dejan Dvoršak s.p., so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije.

19. Za aranžmaje, kjer Dejan Dvoršak s.p. ni organizator potovanja
V primerih, da Dejan Dvoršak s.p. ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Dejan Dvoršak s.p. prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun.

20. Telefonska prodaja turističnih aranžmajev oz. potovanj
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno: - s posredovanjem številke kreditne kartice - v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

21. Potovanje z otroki
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Popusti veljajo samo na osnovno ceno in ne na doplačila oz. dodatke. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

22. Uporaba podatkov
Dejan Dvoršak s.p. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik z podpisom pogodbe pristaja na uporabo svojih podatkov za izdelavo statističnih analiz in obveščanje o ponudbah. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

23. Končna določila
V primeru spora je pristojno sodišče v Gornji Radgoni.

24. Piškotki
Stran dvorsak.eu uporablja naslednje piškotke:

Ime Namen Trajanje
cookie-agreed-sl Potrditev strinjanja z uporabo piškotkov 3 mesece
SESS93b0a3fbac039052add1cd3152eed6d2 (za vsako sejo na novo generirano ime) Uporabniška seja 1 mesec
has_js Preveri ali imate javascript vklopljen seja
Air Jordans